تور ماسال

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماشايد اين تيتر براي شما تركيبي از كلمات نا متجانس و ناشناختهباشدكهمعنيومفهوم خاصي به ذهنتان متبادر نمي سازد اما اگر از اهالي خطه سرسبز گيلان باشيد و يا قسمتي از گشت و گذارهاي خود در شمال كشور را به بخش غربي اين خطه زمرد فام تخصيص داده باشيد حتما مي دانيد كه »شاندرمن«بخشيازشهرستان»ماسال«درشمالغربياستانگيلاناستو»آويشو« نيز نام غاري استديدنيدرهمينمنطقهكهيکيازچندينجاذبهگردشگرياينشهربهشمار ميرود. متاسفانه اگرچه »آويشو« در فهرستميراثطبيعيثبتشدهوليهنوزدر فهرست تور ماسال مسافرت گردشگران ايراني ثبت نشده است و هنگامي که صحبت از مسافرت به شمال کشور مي شود فکر همه به سمت درياها و کوه هايي که بارها رفته اند متمرکز مي شود اما اين بار پيشنهاد ما به شما اين است كه اگر قصد سفر به شمال کشور را داريد بهتر است به جاهايي سفر کنيد که ناشناخته تر مانده اند. جاهايي مثل ماسال و شاندرمن. ماسال شهرستانيديدنيدراستانگيالناست. شهرستانيکهبيشاز 70 هزارهکتارجنگلومرتع دارد حتما زيباست. ماسالدومينشهرستانمرتفع استان گيالن پس از رودبار استوپيشازاين،بخشي از شهرستانوسيعتالشبودکهدرسال 1376 به شهرستان ماسال تبديل شد. ماسال در قديم »رودکنار« ناميده مي شد.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها