رزرو هتل در رزرو آريا

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماپــس برگرديــم و ببينيــم بــراي رزرو هتل چه ســرويس هايي وجود دارد. در ميان سرويس هاي ايراني رزرواسيون آريا از ابتدا بــراي رزرو هتل به وجود آمــد و اخيراً پرواز را نيز اضافه کرده. مشــکلي که در داخل کشــور براي اقامت وجود دارد تعداد کم هتلها و قيمت بالاي آنهاســت که باعث مي شود برخي از مسافران قيد سفر داخلي را بزنند و هزينه اي برابر با سفر داخلي را صرف سفر کردن به برخي از کشورهاي همسايه کنند. سرويس هاي ايراني گاهي تالش کرده اند مکان هاي اقامتي شــخصي و محلي کوچکتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازي کنند، اما ضرورت هاي قانوني هنوز اين اجازه را نداده که خون تازهاي در سيستم گردشگري ايران به جريان بيفتد و شايد يکي از معدود سرويسهاي مناسب در اين زمينه خانه مسافر باشد که به ادعاي توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ويال يا سوئيت هاي آزاد براي افراد کثيرالسفر است، اما تجربه شخصي خود سرويس جالب اتاقک را با پشــتيباني و قيمت هاي جالب تاييد ميکند که براي کساني که دوست دارند رنگي از تفريح هم به سفر کاريشان بدهند مناسب است. با اين حال سرويس هاي داخلي امکان رزرو هتل و خريد هواپيماي داخلي و خارجي را فراهم کرده اند و اتفاق خوب در اين سالها اين امکان پرداخت ريالي است که اکثر سايت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختيار مشــتري قرار دادهاند. هرچند ممکن است هنوز فاصله زيادي تا سرويسهاي پرطرفدار خارجياي وجود داشته باشد که در بسياري موارد امکاناتي در اختيار دارند که ســايتهاي داخلي از آنها بي بهره اند. از تمام اين داستانها و مقايسه ها که بگذريم، براي مســافر ايراني با هر دليل و انگيزهاي که براي سفر کردن دارد راهحلهاي زيادي وجود دارد که مي تواند تامي نکننده نياز او در ســفر باشد. برخي از اين ســرويسها روي قيمت و برخي ديگر روي کيفيت خدمات تمرکز کردهانــد، اما در هر حالت ســرويسهايي هم هســتند که به مقايسه خدمات و قيمتهاي هتلهــا ميپردازند تا کاربر بتواند بهترين سرويس را انتخاب کند. هرچند در مورد برخي مقصدهــا انتخاب چنداني وجود ندارد و بايد به چند مورد پيشنهادشده بسنده کرد. سايت trivago پلتفرم مشهوري است که خدمات هتلها را نسبت به قيمتشان با هم مقايسه ميکند و با توجه به قصد مســافر از انجام اين سفر بهترين مکانها را به او پيشــنهاد ميدهد. در اين سايت افراد زيادي براي هر هتل نظر گذاشــتهاند که براي انتخاب آن بسيار کمک کننده اســت. Trivago مناسب ترين قيمت را از بين سايت ها به کاربر پيشنهاد مي دهد و همه امکانات و تخفيفهاي هتل و محل دقيق آن روي نقشه و همچنين راههاي حمل و نقل آن را براي مســافران ارائه کرده و شما حتي ميتوانيد به جاي جســتوجوي نام هتل يا شهر روي نقشه بگرديد و هر نقطه از مقصد خود را که دوست داريد براي سفر انتخاب کنيد. بعد از انتخاب هتل در اين ســايت به سايت ارائهدهنده هتل ارجاع داده ميشويد، البته همواره از شما خواسته مي شود که سرويس را دوباره چک کنيد تا از تغييراتي که ممکن است بنا بر شرايط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شويد.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها