آگهي رايگان

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما 


کمپين هاي آگهي  در يک بازه زماني خاص، از رسانه هاي مختلف ارائه و منتشر مي شوند . حياتي ترين بخش از طراحي يک کمپين آگهي، تعيين موضوع کمپين است که حال و هواي1 هر يک از اجزاي کمپين را مشخص مي کند. موضوع کمپين، پيام اصلي است که توسط فعاليت هاي ترويجي2 کمپين به مخاطب منتقل مي شود. با توجه به اينکه موضوع هاي هر يک از کمپين هاي تبليغاتي، در شرايط زماني و مکاني خاص و همچنين، با عنايت به آميزه بازاريابي3 طراحي و اجرا مي شوند، عمر مفيد محدودي دارند؛ اما خاطره کمپين هاي تبليغاتي موفق معمولا سال ها در ذهن مخاطبانشان مي ماند. موضوع هر کمپين آگهي رايگان که براي يک بنگاه اقتصادي طراحي و اجرا مي شود، بايد بازتابي از استراتژيهاي آن بنگاه اقتصادي باشد. اين همان موضوعي است که متاسفانه در اغلب کمپين هاي تبليغاتي بنگاه هاي اقتصادي کشورمان ناديده گرفته مي شود. طراح کمپين تبليغاتي بايد آشنا با علم مديريت استراتژيک باشد و بتواند استراتژيهاي نوشته و نانوشته بنگاه صاحبکار را دريابد. عدم همخواني استراتژيک يک کمپين اقتصادي و سياست هاي يک کسب وکار، فاجع هاي در صنعت تبليغات به حساب مي آيد که متاسفانه بهاي چنداني به آن داده نشده است. کمپين تبليغاتي، مجموع هاي است از آگهي ها که مفهوم يا ايدهاي واحد را منتقل مي کنند؛ يعني آگهي رايگان تبليغاتي که حول محور يک ايده يا مفهوم طراحي و اجرا مي شوند. گاه اين آگهي رايگان  تبليغاتي متعدد هستند: دو، سه يا حتي بيشتر؛ اما در اغلب مواقع با دو آگهي براي يک ايده مواجهيم و البته، ايرادي هم ندارد که متعدد باشند؛ به اين شرط که شيرازه اين آگهيها از هم گسسته نشود و همه آگهي رايگان ها در راستاي ايده واحد پشتيبان آنها باشند. تنها يک ايده قدرتمند ميتواند از آگهي هاي متعدد پشتيباني کند؛ همينجا بايد بر اين موضوع تاکيد کنم که اغلب کمپينهاي تبليغاتي که شاهد آنها هستيم، ايده و فکر قدرتمندي براي پشتيباني ندارند و تنها ايدهاي »جالب« هستند که نميتوان براساس آنها يک کمپين تبليغاتي را بنيان نهاد. بنابراين، به ياد داشته باشيد که در برابر ايدههاي ناگهاني و جذاب، قدري تامل بيشتري به خرج دهيد و توضيح بيشتري پيرامون آنها طلب کنيد؛ اگر در موقعيت صاحبکار هستيد، از آژانس تبليغاتي خود بخواهيد تا ميتواند در موردايدهاي که براي طراحي کمپين تبليغاتي دارد، برايتان توضيح دهد و مجابتان کند.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها